Group Photos

2023 Dr. Liu receiving AGU23 GeoHealth Award

2023 AGU Meeting

L to R: Binyu Yang, Hua Hao, Yang Liu, Yanling Deng, Qiang Pu.

2023 Thanksgiving Party

2023 Group Photo

1st row (L to R): Danlu Zhang, Hua Hao, Tamaria Hawkins, Qiao Zhu, Yanling Deng, Binyu Yang, Ke Xu, Linzi Li.

2nd row (L to R): Qingyang Zhu, Esha Shah, Yang Liu, McKenzie Beverage, Wenhao Wang, Ethan Li, Qiang Pu, Shrey Gupta, Zhihao Jin.

2023 Qingyang’s Dissertation Defense

Congratulations to Dr. Zhu!

2022 Thanksgiving Party

Happy Thanksgiving!

2022 Fall group lunch

Left row (F to B): Prachi Prasad, Anuj Nanavati, Rachel Usher, Harrison Goodall, Zhihao Jin, Qingyang Zhu, Ke Xu, Dimple Pruthi.

Right row (F to B):  Yuqiao Liu, Yilu Li, Yijiing Zhu,  Xiuran Lin, Yuzhi Xi, Yang Liu, Wenhao Wang, Danlu Zhang.

2022 Bryan Vu in hooding ceremony

2022 Group Photo

1st row (L to R): Rachel Usher, Danlu Zhang, Dimple Pruthi, Yuzhi Xi, Yun Hang, Yijing Zhu, Ke Xu, Prachi Prasad, Margaret Olawoyin

2nd row (L to R): Qingyang Zhu, Wenhao Wang, Zhihao Jin, Xiuran Lin, Anuj Nanavati, Yang Liu, Harrison Goodall, Yilu Li, Sabrina Chow

05/2022 Emory Staff Fest Fun Run Team V587

1st row (L to R): Yuzhi Xi, Yun Hang, Wenting Huang, Danlu Zhang

2nd row (L to R): Dacheng Fan, Zhihao Jin, Xiuran Lin, Haisu Zhang, Qi Zhang

05/2022 Chenyang (Sunny) Jiang MSPH Graduation

12/2021 Yun Hang gave an oral presentation at AGU Fall Meeting

2021 Thanksgiving Party

1st row (L to R): Rui Zhang, Jiongchao Ding

2nd row (L to R): Yang Liu, Bryan Vu, Dimple Pruthi, Yuzhi Xi, Yun Hang, Danlu Zhang, Qingyang Zhu, Zhihao Jin, Wenhao Wang, Rose Hefferon

2021 Group Photo

Group photo Nov17, 2021

1st row (L to R): Qingyang Zhu, Rose Hefferon, Dimple Pruthi, Nelsha Athauda, Chenyang (Sunny) Jiang, Yun Hang, Yuzhi Xi, Yijing (Monica) Zhu

2nd row (L to R): Wenhao Wang, Zhihao Jin, Yang Liu, Harrison Goodall, Danlu Zhang

07/2021 Bryan Vu PhD Defense

(L to R): Qingyang Zhu, Yang Liu, Bryan Vu, Yun Hang, Danlu Zhang, Wenhao Wang

2020 Group Photo (virtual)

01/2020 Group Dinner with Collaborators from Yonsei University and Spelman College

2019 Group Photo

1st row (L to R): Yang Liu, Qingyang Zhu, Qiulun Li, Sophia Le, Linlin Du

2nd row (L to R): Dennis Nichols, Wenhao Wang, Jennifer Stowell, Lin Wang, Jianzhao Bi, Brian Vu

10/19 Jennifer Stowell PhD defense with dissertation committee

Left to right: Yang Liu, Jennifer Stowell, Howard Chang, Sri Saikawa Matthew Strickland(remote)

Visiting Scholar Ms. Tian Liu from China CDC

2018 Group Photo 

1st row (L to R): Guannan Geng, Aracely Navarro, Qiulun Li
2nd row (L to R): Yang Liu, Xia Meng, Tian Qiu, Sophia Le

3rd row (L to R): Jennifer Stowell, Lin Wang, Bryan Vu, Jianzhao Bi

08/2018 farewell lunch for Qiannan and Keyong & welcome to Lin

L to R: Xia Meng, Lin Wang, Qiannan She, Bryan Vu, Yang Liu, Keyong Huang, Jennifer Stowell, Jianzhao Bi, and Guannan Geng

03/2018, Qingyang Xiao PhD defense with dissertation committee

L to R: Howard Chang, Matt Strickland, Qingyang Xiao, Yang Liu and Mitch Klein.

03/2018, Jess Belle PhD defense with dissertation committee

L to R: Howard Chang, Yang Liu, Jess Bell, Jim Mulholland, and Matt Strickland.

2017 group photo

1st row (L to R): Guannan Geng, Qiannan She, Qingyang Xiao
2nd row (L to R): Yang Liu, Xia Meng, Jessica Belle, Katie Lynch, Jianzhao Bi

3rd row (L to R): Jesse Bell, Keyong Huang, Jen Stowell, Bryan Vu

2016 group photo

1st row (L to R): Xuefei Hu, Gabriel Vece, Fengchao Liang, Lois Chang, and Futu Chen
2nd row (L to R): Yang Liu, Xia Meng, Qingyang Xiao, Jessica Belle, Jennifer Stowell, Yikai Wang, and Chuqing Chen

2015 group photo

1st row (L to R): Xuefei Hu, Cindy Young, Lois Chang, Jessical Belle, Qingyang Xiao
2nd row (L to R): Yang Liu, Liansai Dong, Dina Huang, Jennifer Stowell, Marie Russell
The head in the back: Yikai Wang

Zongwei Ma’s PhD defense in May 2015 at Nanjing University

L to R: Prof. Jun Bi (advisor in China), Zongwei Ma, Yang Liu (advisor in the US)

2014 group photo

1st row (L to R): Xuefei Hu, Jerusha Barton, Cindy Young, Qingyang Xiao, Xia Meng
2nd row (L to R): Yang Liu, Zongwei Ma, Shenshen Li, Jennifer Stowell, Youngmin Kim

Party 2014

L to R: Qingyang Xiao, Xia Meng, Zongwei Ma, Youngmin Kim, Xuefei Hu, Cindy Young, and Yang Liu

2013 group photo

1st row (L to R): Youngmin Kim, Qingyang Xiao, Jerusha Barton, Xuefei Hu
2nd row (L to R): Yang Liu, Zongwei Ma, Shenshen Li

2012 group photo

1st row (L to R): Erica Rees, Xueying Zhang, Youngmin Kim, Jianyong Wu, Xuefei Hu
2nd row (L to R): Sweta Puttaswamy, Yang Liu, Chao Yu, Shenshen Li

Party 2012

L to R: Yang Liu, Erica Rees, Ying Zhou, Melinda Liu, Xuefei Hu, Chao Yu, Zongwei Ma, Youngmin Kim, and Xueying Zhang